Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz wykorzystywanie plików cookies na blogu My Way To Heaven.

§.1 Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych jest Agata Patro działająca jako blog My Way To Heaven - email blogmwth@gmail.com. 
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa - ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby dane osobowe były odpowiednio chronione przed ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz dostępem osób niepowołanych. 
 4. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO.
 5. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.
 
§2. Dane osobowe oraz ich przetwarzanie

 1. Blog jest administratorem danych swoich użytkowników, które przekazywane są poprzez komentarze, newsletter oraz wtyczki portali społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, a administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Każdy użytkownik, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: blogmwth@gmail.com
 5. Korzystanie z serwisu, jak i podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
§3. Pliki cookies
 1. Blog używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
 5. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz dobrowolnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. Obowiązki czytelnika

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Blogu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Bloga bez zgody Administratora (naruszenie prawa autorskiego).
 2. Czytelnik zobowiązuje się do korzystania z Bloga w sposób zgodny z prawem oraz mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Czytelnik zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 
 §5. Postanowienia końćowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz